Wat niet in aanmerking komt

Op grond van het Uitkeringsreglement wordt geen uitkering verstrekt ter dekking van tekorten of schulden uit het verleden. Een organisatie of instelling kan dan ook niet voor het tekort op zijn totale resultatenrekening een subsidie aanvragen.

Bovendien wordt er geen uitkering verleend ter vervanging van normale inkomsten van een aanvrager, behalve als er buiten de verantwoordelijkheid van de aanvrager sprake is van uitblijven van reguliere inkomsten.

Voorbeeld: u kunt als vereniging geen uitkering ontvangen met het doel de contributie van de leden te verlagen.

Als de activiteiten van een aanvraag intern gericht zijn en in eerste instantie alleen de organisatie van aanvrager bereiken en niet de doelgroep waarvoor de Maror-gelden bedoeld zijn – de Nederlands-Joodse gemeenschap – betekent dit in feite dat met de aanvraag wordt beoogd de organisatie van aanvrager financieel te ondersteunen c.q. in stand te houden. Een dergelijke aanvraag wordt niet beschouwd als een activiteit in de zin van het Uitkeringsreglement.
Voorbeelden van dergelijke activiteiten:

  • onderzoek ten aanzien van de eigen organisatie, bijvoorbeeld inzake het te voeren beleid;
  • kwaliteitsbewaking eigen bestuur (uitzondering: jongerenorganisaties);
  • (interne) reorganisatie;
  • automatisering van de organisatie t.b.v. uitvoering reguliere werkzaamheden door werknemers;
  • vernieuwen van de kantoorinventaris;
  • leden- en fondsenwerving;
  • huur en andere vaste lasten.

Voor gebruik van een ruimte/zaal mogen alleen kosten worden begroot als daarvoor een factuur van een andere partij wordt ontvangen. Voor het gebruik van een eigen ruimte/zaal in een project mag u dus geen kosten begroten. U mag ook geen huisvestingskosten toerekenen.

Twee maal subsidie aanvragen voor één activiteit is niet toegestaan. Als u samen met een andere organisatie een activiteit uitvoert dient u onderling af te stemmen (ervan uitgaande dat u beide belanghebbende bent) wie de subsidie aanvraagt. Eén van de organisaties dient de subsidie aan te vragen en over de hele activiteit af te rekenen. Dit geldt ook als u meewerkt aan een activiteit van een ander of een ander aan een activiteit van u. Om overlap in financiering te voorkomen en een transparant verloop te waarborgen is het verstandig met de andere partij te bespreken of die ook met Maror-subsidie werkt. Is dat het geval dan is samenwerking voor deze activiteit vanuit het oogpunt van Maror ongewenst. (Zie ook ‘Activiteit ondersteunen’ op de pagina Wat komt in aanmerking.)

Voorbeeld: een Joodse gemeente heeft een cultureel jaarprogramma waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Een muziekensemble krijgt subsidie voor diverse optredens. Als het muziekensemble optreedt bij de Joodse gemeente ontstaat een ongewenste vermenging en overlap in financiering.

Het belang en de betekenis van monumenten (o.a. ter herinnering aan de Sjoa) staan voor het bestuur buiten kijf, echter de keuzes van het bestuur worden ingekaderd door de beschikbare middelen en door wat is beschreven in het Uitkeringsreglement en het Beleidsplan. Ten aanzien van de sector Herinnering onderstreept het Beleidsplan het belang van het in stand houden van een centraal Joods herdenkingsmonument en het ondersteunen van al bestaande monumenten. Aangezien het budget van de sector zeer beperkt is betekent dit in de praktijk dat aanvragen voor nieuwe monumenten op lokaal niveau zonder landelijke doelstelling in het algemeen niet worden gehonoreerd. 

Voorbeeld: Stolpersteine (struikelstenen) vormen een monument op lokaal niveau.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor investeringen als uit (de context van) de aanvraag de daadwerkelijke toepassing van die investering niet komt vast te staan. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een beamer een acceptabele investering kan zijn voor een geplande activiteit of voor een onderwijsinstituut, namelijk als er in deze gevallen zekerheid is over het gebruik en over het bereiken van de doelgroep. Maar een dergelijke aanschaf op zich kan worden afgewezen als het onduidelijk is voor het bestuur in hoeverre de investering toegepast zal worden.

Activiteiten die zich afspelen in de privésfeer (zoals bijvoorbeeld sjabbatmaaltijden) komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aan kosten die door andere partijen kunnen en/of behoren te worden vergoed kan Maror reglementair niet bijdragen. Denkt u bijvoorbeeld aan zaken waarvoor u zich kunt verzekeren en aan bestaande subsidiemogelijkheden/subsidies. Dit betekent onder andere dat voorzieningen die door de overheid of andere partijen dienen te worden vergoed, in principe niet worden gesubsidieerd. 

Het bestuur is van mening dat de overheid primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn burgers. Maror draagt in principe niet bij aan beveiliging. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken worden, bijvoorbeeld in de mediene. In het algemeen geldt dat u voor beveiligingszaken, met name ten aanzien van een gebouw, met alle ter beschikking staande middelen aanspraak moet maken op overheidssubsidie. Als dit niet lukt en uw aanvraag wordt door de overheid afgewezen, kunt u zich tot Maror wenden. Bij een eventuele aanvraag moet u de relevante correspondentie met de overheid (aanvraag en afwijzing) ter beschikking stellen. Het bestuur is gezien de herkomst van de Maror-gelden zeer terughoudend in de besteding daarvan aan beveiliging. Als u vragen hebt neemt u dan contact op met Maror.

Wat niet altijd in aanmerking komt voor subsidie

Het bestuur is van mening dat de Maror-gelden vanuit hun aard voornamelijk zijn bestemd voor de opbouw van voorzieningen en voor tijdelijke kosten die daarmee samenhangen. Voedingskosten worden dan ook kritisch bekeken en toegerekende kosten voor telefoon of kantoor moeten  kunnen worden onderbouwd met facturen.

Telefoonkosten kunnen (voor zover nodig) voor maximaal € 100 per activiteit worden begroot.

Bij de beoordeling van begrotingsposten die samenhangen met voedingskosten wordt ook meegenomen wat deelnemers bijdragen en in hoeverre er dekking aanwezig is voor deze kosten.

Israel

De vreselijke gebeurtenissen in Israel vervullen ons allen met afschuw. Ook wij als Nederlands-Joodse gemeenschap voelen ons getroffen en zijn zeer geraakt door dit geweld. Wees sterk en steun elkaar.

Vragen over subsidie? Bel ons gerust

Hebt u vragen over het doen van een aanvraag, of wilt u overleggen of uw plannen voor subsidie in aanmerking komen? Bel dan vooral even met ons.
Kreeg u eerder al subsidie en hebt u daarover een vraag? Ook die beantwoorden we graag.
Wij zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op 020 – 679 9373 en ook via collectieven@maror.nl.

Contact

Bureau Maror-gelden
T 020-679 93 73
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.