Melden begin

Bij een positief besluit over uw aanvraag ontvangt u een formulier waarmee u het begin van (de voorbereiding van) uw activiteit moet melden bij Bureau Maror-gelden. U moet beginnen in de ‘beginperiode’ en de datum daarvan melden in de ‘beginperiode’.

De beginperiode loopt van 3 tot 7 maanden na het moment dat u de aanvraag indiende.

Voorbeeld: u diende op 1 mei 2017 een aanvraag in, het besluit komt uiterlijk 1 augustus 2017. De beginperiode loopt dan van 1 augustus tot 1 december 2017.

Als u binnen 3 maanden het besluit ontvangt, begint de beginperiode eerder, namelijk op de datum van het besluit, maar hij eindigt niet eerder; de beginperiode wordt dan dus wat langer.

Het begin kan van alles zijn maar moet u desgewenst wel kunnen aantonen. Dat kan bijvoorbeeld met een vergadering (waarvan notulen worden gemaakt) of een uitnodiging van een spreker (per e-mail) of een (online) bestelling.

De datum die u meldt wordt bij Maror genoteerd als begindatum. Als u eerder begint dan u bij aanvraag van plan was heeft dit effect op de looptijd. Zie Looptijd.

Let op de volgende punten:

  • de activiteit mag niet beginnen vóór de beginperiode;
  • de activiteit moet beginnen in de beginperiode;
  • u verklaart binnen de beginperiode schriftelijk wanneer  de activiteit begint dan wel wanneer met de activiteit is begonnen. Het begin moet desgevraagd kunnen worden aangetoond;
  • een toekenning vervalt als niet tijdig met de activiteit is begonnen c.q. het begin van de activiteit niet tijdig is gemeld;
  • is de toekenning vervallen dan kunt u voor dezelfde activiteit voorlopig niet opnieuw subsidie aanvragen (zie het Uitkeringsreglement).

Als u een kortdurende activiteit hebt gepland, let dan goed op het volgende:

  • als een activiteit in de beginperiode begint én volledig wordt uitgevoerd, moet u het begin uiterlijk binnen één maand na het daadwerkelijke begin (maar altijd voor het einde van de beginperiode) hebben gemeld ;
  • als de activiteit vóór het einde van de beginperiode volledig is uitgevoerd én ook het vaststellingsverzoek voor het verstrijken van de beginperiode is ingediend hoeft geen melding van de begindatum van de activiteit te worden gedaan.

Bureau Maror-gelden herinnert u eenmaal voor afloop van de beginperiode aan de verplichting om tijdig te beginnen en het begin tijdig te melden.

Het vervallen van een toekenning
Het laten vervallen van een toekenning als u niet tijdig begint of het begin niet tijdig meldt is een strenge maatregel. Maror heeft daartoe besloten mede vanwege de ervaring dat toegekende subsidies soms lang ongebruikt bleven en dat activiteiten keer op keer werden uitgesteld. Maror wil stimuleren dat u pas een aanvraag doet als u een concreet plan hebt dat u op redelijk korte termijn wilt uitvoeren. Dat komt zowel de aanvraag als de uitvoering ten goede en bovendien worden andere aanvragers niet benadeeld door een beroep op het uitkeringsbudget op een moment dat het (nog) niet nodig is.

Als een toekenning is vervallen wordt een nieuwe aanvraag voor dezelfde activiteit in de lopende uitkeringsronde en de daaropvolgende uitkeringsronde niet in behandeling genomen. Als de aanvraag een doorlopende activiteit betrof, wordt eerst na ommekomst van de looptijd van de activiteit waarvoor de toekenning is vervallen, een nieuwe aanvraag in behandeling genomen.

Snel een besluit en daarna starten

Subsidie aanvragen kan het hele jaar door. U moet wel eerst autorisatie aanvragen voor uw organisatie. Na ontvangst van het besluit (uiterlijk drie maanden na aanvraag) en afhankelijk van de door u opgegeven begindatum kunt u van start gaan. Dan pas mag u kosten gaan maken. Er is maar één uitzondering wanneer eerder kosten mogen worden gemaakt, zie de pagina De Begroting op de aanvraagsite. Zorg dat u ruim tevoren uw aanvraag indient. Er is in het algemeen geen verlenging van de uitvoeringsperiode mogelijk. Maak een realistische planning en wacht na een besluit dus niet te lang voor u begint. De kalender op de pagina Wanneer aanvragen en beginperiode helpt u om te plannen. Zie ook de pagina Looptijd en de Aandachtspunten 2018.

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.