Beoordeling

Subsidieaanvragen worden door het bestuur ingedeeld in sectoren. Deze indeling vindt over het algemeen plaats op grond van de hoofdactiviteit van de aanvragende organisatie.

Voorbeeld: een Joodse gemeente dient een aanvraag in voor onderwijs aan kinderen. De activiteit wordt niet ingedeeld in de sector Onderwijs, maar in de sector Religie, omdat dit de hoofdactiviteit is van de aanvragende organisatie.

De beoordeling van uw aanvraag vindt plaats aan de hand van door u verstrekte stukken. Het is uw verantwoordelijkheid als aanvrager om uw aanvraag op alle punten helder en volledig in te vullen. Eventuele onduidelijkheden komen dan ook in beginsel voor risico van de aanvrager. Indien nodig worden er vragen gesteld. Maar er wordt niet gevraagd naar gegevens die u in de aanvraag had kunnen en moeten verstrekken, en waartoe in het webformulier ook gelegenheid was.  

Van aanvragers verwachten wij dat zij desgevraagd, of uit eigen beweging, aan de medewerkers van Bureau Maror-gelden alle inlichtingen verstrekken die van belang kunnen zijn met betrekking tot de aanvraag. Voor het aanpassen van een aanvraag na indiening gelden beperkingen. Een (geheel of deels) veranderde aanvraag is in feite een nieuwe aanvraag en moet als zodanig worden behandeld.
Indien u vragen hebt over een verzoek van ons om aanvullende informatie neemt u dan vooral contact met ons op zodat wij een en ander kunnen toelichten. Het niet of onvolledig beantwoorden van vragen kan vervelende consequenties hebben voor uw aanvraag omdat de beoordeling daardoor moeilijker of zelfs onmogelijk wordt.

Beantwoord een verzoek om aanvullende informatie altijd binnen de gegeven termijn. Stuurt u uw antwoord per e-mail? Let er dan op dat uw mail inclusief bijlagen niet groter is dan 40 MB, omdat onze mailserver het bericht anders niet kan ontvangen.Aanvullende stukken die buiten termijn worden ontvangen worden niet bij de behandeling betrokken; dit kan leiden tot afwijzing van uw aanvraag.

Het bestuur bepaalt zijn eventuele steun mede op basis van volledige en kwalitatief goede aanvragen. Activiteiten waarvan de aanvraag en/of eventueel gevraagde aanvullende informatie gebrekkig is in relatie tot de inhoud (en vereiste professionaliteit) van de activiteit – bijvoorbeeld onvolledig, niet helder, inconsequent, cijfermatig niet kloppend – lopen grote kans te worden afgewezen.

Het besluit over uw aanvraag ontvangt u in principe binnen 3 maanden. Als niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt u daarover bijtijds geïnformeerd met vermelding van de datum waarop u uitsluitsel kunt verwachten over uw aanvraag.

Het is mogelijk dat het budget opraakt tussen het moment dat u de aanvraag indient en het moment waarop het besluit over uw aanvraag wordt genomen. In dat geval wordt uw aanvraag afgewezen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Israel

De vreselijke gebeurtenissen in Israel vervullen ons allen met afschuw. Ook wij als Nederlands-Joodse gemeenschap voelen ons getroffen en zijn zeer geraakt door dit geweld. Wees sterk en steun elkaar.

Vragen over subsidie? Bel ons gerust

Hebt u vragen over het doen van een aanvraag, of wilt u overleggen of uw plannen voor subsidie in aanmerking komen? Bel dan vooral even met ons.
Kreeg u eerder al subsidie en hebt u daarover een vraag? Ook die beantwoorden we graag.
Wij zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op 020 – 679 9373 en ook via collectieven@maror.nl.

Contact

Bureau Maror-gelden
T 020-679 93 73
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.