Vaststelling uitkering

Na ontvangst van het complete eindverslag wordt het definitieve bedrag van de uitkering vastgesteld. Voor het zover is kan er aanvullende informatie worden opgevraagd. Steekproefsgewijs vragen wij bij activiteiten waarvoor minder dan € 10.000 subsidie is toegekend de facturen en betaalbewijzen op. Bij hogere subsidies vindt een accountantscontrole plaats maar ook dan kunnen soms facturen en betaalbewijzen worden opgevraagd. Ook kan het bestuur besluiten een accountant bij u onderzoek te laten doen.

Een uitkering kan in bepaalde gevallen lager worden vastgesteld dan het bedrag dat in het verleningsbesluit als maximale toekenning is genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval als de activiteit (deels) niet is uitgevoerd of goedkoper is uitgevoerd. Als de activiteit goedkoper is uitgevoerd wordt in principe het voordeel gedeeld door subsidiegever(s) (Maror en eventuele andere fondsen) en aanvrager. De mindering bij vaststelling is dan pro rato – naar verhouding –, uiteraard onder de voorwaarde dat de activiteit inhoudelijk is uitgevoerd conform de aanvraag. Ook als er meer medefinanciering of meer deelnemersbijdragen zijn gerealiseerd dan wat het uitgangspunt was bij verlening, komt het voordeel ten goede aan de subsidiegever(s) en aanvrager.

Voorbeeld: Maror betaalt € 32.000 (40 procent) mee aan een renovatie van € 80.000; de overige € 48.000 wordt betaald door de aanvrager en andere subsidiegevers. De kosten blijken mee te vallen en de investering kost uiteindelijk € 60.000. De uitkering wordt dan pro rato vastgesteld op € 24.000 (40 procent van € 60.000).

Een subsidie kan ook lager worden vastgesteld, zelfs op nihil, als geen deugdelijke administratie van een activiteit is bijgehouden en/of een aanvrager bijvoorbeeld geen originele facturen kan overleggen.

Een subsidie kan eenzijdig door het bestuur worden vastgesteld als een aanvrager niet tijdig zijn verzoek om vaststelling heeft ingestuurd of als het verzoek om vaststelling onvolledig is, ook nadat de mogelijkheid is gegeven het verzoek aan te vullen. De subsidie wordt dan vastgesteld op grond van de stukken die binnen de gegeven termijnen zijn ontvangen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de vaststelling en zelfs betekenen dat de uitkering wordt vastgesteld op nihil. Dat laatste kan gebeuren als bijvoorbeeld uit het dossier niet blijkt of de activiteit waarvoor de uitkering is toegekend wel (volledig) is uitgevoerd. Zie ook Verzoek om vaststelling.

Op het vaststellingsbedrag worden reeds aan u betaalde voorschotten in mindering gebracht. Een eventueel positief saldo wordt binnen vier weken na de vaststelling aan u overgemaakt. Indien er een negatief saldo is moet u dit binnen vier weken aan Maror terugbetalen.

Het besluit tot vaststelling van de uitkering kan in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd of ingetrokken (zie het Uitkeringsreglement).

Bij het ontbreken van een vaststellingsverzoek of als een vaststellingsverzoek gebrekkig is, kan het bestuur ook besluiten de verlening in te trekken.

Aanvraagsite tijdelijk niet bereikbaar op 17 juni

Op maandag 17 juni is aanvragen.maror.nl wegens onderhoud (deels) niet bereikbaar tussen ca. 16.00 en 23.59 uur. Wij adviseren u tijdens dit tijdblok geen aanvragen te bewerken of te verzenden.

Israel

De vreselijke gebeurtenissen in Israel vervullen ons allen met afschuw. Ook wij als Nederlands-Joodse gemeenschap voelen ons getroffen en zijn zeer geraakt door dit geweld. Wees sterk en steun elkaar.

Vragen over subsidie? Bel ons gerust

Hebt u vragen over het doen van een aanvraag, of wilt u overleggen of uw plannen voor subsidie in aanmerking komen? Bel dan vooral even met ons.
Kreeg u eerder al subsidie en hebt u daarover een vraag? Ook die beantwoorden we graag.
Wij zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op 020 – 679 9373 en ook via collectieven@maror.nl.

Contact

Bureau Maror-gelden
T 020-679 93 73
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.