Aandachtspunten

Hieronder noemen wij in het kort enkele aandachtspunten die van belang zijn in het kader van een subsidieaanvraag. Elders op deze site zijn veel van de punten nader uitgewerkt.

Bij de voorbereiding van uw aanvraag

 • Een voorwaarde voor autorisatie is dat uw organisatie ten minste het aantal bestuursleden heeft dat uw statuten/reglementen als minimum voorschrijven.
 • Een subsidieaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.
 • Maror subsidieert maximaal 75 procent van de kosten van een activiteit. Er is echter geen recht op 75 procent subsidie. 
 • Activiteiten duren over het algemeen niet langer dan een jaar.
 • Beantwoord de vragen inhoudelijk en volledig.
 • Een antwoord dat verwijst naar een bijlage wordt niet als inhoudelijk geaccepteerd. 
 • Ongevraagd verstrekte bijlagen worden niet bij de beoordeling betrokken. 
 • Voedingskosten mag u mee begroten maar houd er rekening mee dat deze kosten door het bestuur met een kritisch oog worden bekeken (zie Wat niet in aanmerking komt).
 • Ook begrotingsposten die samenhangen met toegerekende kosten worden door het bestuur met een kritisch oog bekeken. Toegerekende kosten zijn bijvoorbeeld telefoonkosten (maximaal € 100) en kantoorkosten. Zie Wat niet in aanmerking komt. 
 • Het toerekenen van kosten voor huisvesting is niet toegestaan.
 • Een beveiligingsaanvraag dient u eerst in bij de (lokale) overheid.
 • Jaarstukken zijn verplicht bij aanvragen van € 5.000 en hoger. Ontbreken zij geheel of deels dan wordt de aanvraag geweigerd. De jaarstukken moeten voldoen aan de volgende richtlijnen:
  o   uit een inhoudelijk jaarverslag moet blijken wat de werkzaamheden van het bestuur zijn geweest én welke activiteiten hebben plaatsgevonden;
  o   een financieel jaarverslag bestaat uit een balans én een resultatenrekening (staat van baten en lasten). Zie hier een voorbeeld van een balans.
 • Als het bestuur een jaarrekening niet transparant vindt kan dit leiden tot vragen.
 • Meelezen: het is mogelijk om met meerdere personen van uw organisatie tegelijk online de aanvraag te bekijken. Zo kunt u gemakkelijker overleggen over de aanvraag. 

Wanneer mag u kosten maken; planning

 • Voor de activiteit (het project) mag u op zijn vroegst kosten maken 3 maanden na indiening van de aanvraag (voor één uitzondering zie de pagina De begroting op de aanvraagsite).
 • Meld (toegestane) vroegtijdige kosten in uw subsidieaanvraag anders is de uitzonderingsregel niet van toepassing.
 • Facturen die vóór de looptijd zijn gedateerd zijn vroegtijdige kosten.
 • Het besluit over de aanvraag komt uiterlijk met 3 maanden.
 • U begint pas met de activiteit nadat u het besluit hebt ontvangen.
 • Binnen 4 maanden na het besluit maakt u een begin met de activiteit, dat is het begin van de looptijd.
 • Zodra u weet wanneer u begint meldt u de datum.
 • Bij niet tijdig beginnen of melden vervalt een toekenning.
 • Uitstel van looptijd is in principe niet mogelijk.

Vacature bestuur Maror

De Benoemingscommissie Bestuursleden COM is op zoek naar een Maror (COM) bestuurslid (LJG). Meer informatie.

Chag sameach

Bestuur en medewerkers van Maror wensen u nog veel jaren.

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.