Aandachtspunten

Hieronder noemen wij in het kort enkele aandachtspunten die van belang zijn in het kader van een subsidieaanvraag. Elders op deze site zijn veel van de punten nader uitgewerkt.

Bij de voorbereiding van uw aanvraag

 • Een voorwaarde voor autorisatie is dat uw organisatie ten minste het aantal bestuursleden heeft dat uw statuten/reglementen als minimum voorschrijven.
 • Denk eraan dat u beveiliging meteen bij indiening van de aanvraag begroot als onderdeel van een activiteit, zoals een bijeenkomst of een machanee.
 • Een aanvraag voor beveiliging van een gebouw dient u in de meeste gevallen eerst in bij de (lokale) overheid. Neem contact op als u hierover vragen hebt.
 • Maror subsidieert maximaal 75 procent van de kosten van een activiteit. Er is echter geen recht op 75 procent subsidie. 
 • Activiteiten duren over het algemeen niet langer dan een jaar.
 • Beantwoord de vragen inhoudelijk en volledig.
 • Een antwoord dat verwijst naar een bijlage wordt niet als inhoudelijk geaccepteerd. 
 • Ongevraagd verstrekte bijlagen worden niet bij de beoordeling betrokken. 
 • Voedingskosten mag u mee begroten maar houd er rekening mee dat deze kosten door het bestuur met een kritisch oog worden bekeken (zie Wat niet in aanmerking komt).
 • Ook begrotingsposten die samenhangen met toegerekende kosten worden door het bestuur met een kritisch oog bekeken. Toegerekende kosten zijn bijvoorbeeld telefoonkosten (maximaal € 100) en kantoorkosten. Zie Wat niet in aanmerking komt. 
 • Het toerekenen van kosten voor huisvesting is niet toegestaan.
 • Jaarstukken zijn verplicht bij aanvragen van € 5.000 en hoger. Ontbreken zij geheel of deels dan wordt de aanvraag geweigerd. De jaarstukken moeten voldoen aan de volgende richtlijnen:
  o   uit een inhoudelijk jaarverslag moet blijken wat de werkzaamheden van het bestuur zijn geweest én welke activiteiten hebben plaatsgevonden;
  o   een financieel jaarverslag bestaat uit een balans én een resultatenrekening (staat van baten en lasten). Zie hier een voorbeeld van een balans.
 • Als het bestuur een jaarrekening niet transparant vindt kan dit leiden tot vragen.
 • Een subsidieaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.
 • Meelezen: het is mogelijk om met meerdere personen van uw organisatie tegelijk online de aanvraag te bekijken. Zo kunt u gemakkelijker overleggen over de aanvraag. 

Wanneer mag u kosten maken; planning

 • Voor de activiteit (het project) mag u op zijn vroegst kosten maken 3 maanden na indiening van de aanvraag (voor één uitzondering zie de pagina De begroting op de aanvraagsite).
 • Meld (toegestane) vroegtijdige kosten in uw subsidieaanvraag anders is de uitzonderingsregel niet van toepassing.
 • Facturen die vóór de looptijd zijn gedateerd zijn vroegtijdige kosten.
 • Het besluit over de aanvraag komt uiterlijk met 3 maanden.
 • U begint pas met de activiteit nadat u het besluit hebt ontvangen.
 • Binnen 4 maanden na het besluit maakt u een begin met de activiteit, dat is het begin van de looptijd.
 • Zodra u weet wanneer u begint meldt u de datum.
 • Bij niet tijdig beginnen of melden vervalt een toekenning.
 • Uitstel van looptijd is in principe niet mogelijk.

Israel

De vreselijke gebeurtenissen in Israel vervullen ons allen met afschuw. Ook wij als Nederlands-Joodse gemeenschap voelen ons getroffen en zijn zeer geraakt door dit geweld. Wees sterk en steun elkaar.

Vragen over subsidie? Bel ons gerust

Hebt u vragen over het doen van een aanvraag, of wilt u overleggen of uw plannen voor subsidie in aanmerking komen? Bel dan vooral even met ons.
Kreeg u eerder al subsidie en hebt u daarover een vraag? Ook die beantwoorden we graag.
Wij zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op 020 – 679 9373 en ook via collectieven@maror.nl.

Contact

Bureau Maror-gelden
T 020-679 93 73
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.