Vaststelling uitkering

Alleen voor aanvragen t/m Ronde 2015

Na ontvangst van het complete eindverslag wordt het definitieve bedrag van de uitkering vastgesteld. Voor het zover is kan er aanvullende informatie worden opgevraagd. Steekproefsgewijs vragen wij bij activiteiten waarvoor minder dan € 10.000 subsidie is toegekend de facturen en betaalbewijzen op. Bij hogere subsidies vindt een accountantscontrole plaats maar ook dan kunnen soms facturen en betaalbewijzen worden opgevraagd. Ook kan het bestuur besluiten een accountant bij u onderzoek te laten doen.

Een uitkering kan in bepaalde gevallen lager worden vastgesteld dan het bedrag dat in het verleningsbesluit als maximale toekenning is genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het project (deels) niet is uitgevoerd of goedkoper is uitgevoerd. Als de activiteit goedkoper is uitgevoerd wordt in principe het voordeel gedeeld door subsidiegever(s) (Maror en eventuele andere fondsen) en aanvrager. De mindering bij vaststelling is dan pro rato – naar verhouding –, uiteraard onder de voorwaarde dat de activiteit inhoudelijk is uitgevoerd conform de aanvraag. Ook als er meer medefinanciering of meer deelnemersbijdragen zijn gerealiseerd dan waarop bij aanvraag was gerekend, komt het voordeel ten goede aan de subsidiegever(s) en aanvrager.

Voorbeeld: Maror betaalt € 32.000 (40 procent) mee aan een renovatie van € 80.000; de overige € 48.000 wordt betaald door de aanvrager en andere subsidiegevers. De kosten blijken mee te vallen en de investering kost uiteindelijk € 60.000. De uitkering wordt dan pro rato vastgesteld op € 24.000 (40 procent van € 60.000).

Een subsidie kan ook lager worden vastgesteld, zelfs op nihil, als geen deugdelijke administratie van een activiteit is bijgehouden en / of een aanvrager bijvoorbeeld geen originele facturen kan overleggen.

Een subsidie kan eenzijdig door het bestuur worden vastgesteld als een aanvrager niet tijdig zijn verzoek om vaststelling heeft ingestuurd of als het verzoek om vaststelling onvolledig is, ook nadat de mogelijkheid is gegeven het verzoek aan te vullen. De subsidie wordt dan vastgesteld op grond van de stukken die binnen de gegeven termijnen zijn ontvangen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de vaststelling en zelfs betekenen dat de uitkering wordt vastgesteld op nihil. Dat laatste kan gebeuren als bijvoorbeeld uit het dossier niet blijkt of de activiteit waarvoor de uitkering is toegekend wel (volledig) is uitgevoerd.

Op het vaststellingsbedrag worden reeds aan u betaalde voorschotten in mindering gebracht. Een eventueel positief saldo wordt binnen vier weken na de vaststelling aan u overgemaakt. Indien er een negatief saldo is dient u dit binnen vier weken aan Maror terug te betalen.

Het besluit tot vaststelling van de uitkering kan in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd of ingetrokken.

Bij het ontbreken van een vaststellingsverzoek of als een vaststellingsverzoek gebrekkig is, kan het bestuur ook besluiten de verlening in te trekken.

Snel een besluit en daarna starten

Subsidie aanvragen kan het hele jaar door. U moet wel eerst autorisatie aanvragen voor uw organisatie. Na ontvangst van het besluit (uiterlijk drie maanden na aanvraag) en afhankelijk van de door u opgegeven begindatum kunt u van start gaan. Dan pas mag u kosten gaan maken. Er is maar één uitzondering wanneer eerder kosten mogen worden gemaakt, zie de pagina De Begroting op de aanvraagsite. Zorg dat u ruim tevoren uw aanvraag indient. Er is in het algemeen geen verlenging van de uitvoeringsperiode mogelijk. Maak een realistische planning en wacht na een besluit dus niet te lang voor u begint. De kalender op de pagina Wanneer aanvragen en beginperiode helpt u om te plannen. Zie ook de pagina Looptijd en de Aandachtspunten 2018.

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.